Back

27.293 kompanija nije predalo finansijske izvještaje

"Uvidom u evidenciju Registra finansijskih izvještaja i evidenciju Porezne uprave Federacije BiH ustanovljeno je da 27.293 pravnih subjekata nisu predala finansijske izvještaje. Od ovog broja pravnih subjekata, njih 12.647 ne posjeduju račune u Jedinstvenom registru računa, dok od preostalih 14.646 njih 7.116 imaju aktivne račune. S druge strane 7.528 pravnih subjekata imaju blokirane račune“, kazao je Esad Mahmutović, direktor FIA.

U opomeni koja je poslana na 14.644 adresa, podsjeća se da su skladu sa članom 44. Stav [1) Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH pravni subjekti su dužni sastaviti svoje finansijske izvještaje i iste predati FIA, prema sjedištu pravnog lica, u zakonski propisanom roku.

Dalje se navodi da će FIA, postupajući u skladu sa ovlaštenjem Federalnog ministarstva finansija, po kojem , ukoliko opomenuti pravni subjekti ne dostave finansijske izvještaje za 2017, kao iza sve prethodne godine za koje nisu izvršili svoju obavezu, najkasnije do 01. septembra 2018, protiv njih pokrenuti prekršajni postupak. 

U opomeni se ističe da propisane novčane kazne za ovaj prekršaj iznose od 5.000 KM do 15.000 KM za pravni subjekt u skladu sa članom 59. stav [1] tačka i) Zakona te za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500 do 3.000 KM.