Back

Dobit bankaskog sektora u FBiH za devet mjeseci protekle godine 250,9 miliona KM

 Na nivou bankarskog sektora u FBiH, prema izvještajnim podacima banaka sa 30.09.2019. godine, iskazan je pozitivan finansijski rezultat – dobit u iznosu od 250,9 miliona KM, što je za 4,3 miliona KM ili 1,7 posto više u odnosu na isti period 2018. godine.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 30.09.2019. godine iznosi 23,7 milijardi KM i za 1,6 milijardi KM ili 7,5 postoje veća u odnosu na 31.12.2018. godine.

Krediti, sa učešćem od 62,8 posto, u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2018. godine u iznosu od 580,9 miliona KM ili 4,1posto, tako da na dan 30.09.2019. godine iznose 4,9 milijardi KM. Rast kredita sa 30.09.2019. godine u odnosu na kraj 2018. godine ostvaren je kod kredita odobrenih stanovništvu, privatnim preduzećima, nebankarskim finansijskim institucijama i ostalim sektorima, a smanjeno je kreditiranje vladinih institucija, bankarskih institucija i javnih preduzeća, pokazuju novi podaci Agencije za bankarstvo FBiH.

Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast za 111,2 miliona KM ili 1,5 posto, tako da na dan 30.09.2019. godine iznose 7,6 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 50,9 posto. Krediti dati stanovništvu u istom periodu imaju rast za iznos od 469,7 miliona KM ili 6,9 posto, sa učešćem u ukupnim kreditima od 49,1 postoi na dan 30.09.2019. godine iznose 7,3 milijarde KM.

Učešće nekvalitetnih kredita – NPL-ova je smanjeno sa 8,5 postona 7,6 posto, kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati. Učešće NPL-ova pravnih lica u odnosu na ukupne kredite pravnim licima iznosi  9,4 posto, što je za1,2 procentna poena manje u odnosu na kraj 2018. godine, a učešće NPL-ova kod stanovništva uodnosu na ukupne kredite stanovništvu iznosi 5,8 posto, što je za 0,4 procentna poena manje uposmatranom periodu.

Ulaganja u vrijednosne papire sa 30.09.2019. godine iznose 1,4 milijarde KM, sa učešćem u aktivi od 5,9 posto, povećana su u odnosu na kraj 2018. godine za 6,8 posto.

Depoziti su dostigli iznos od 19 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 1,4 milijarde KM ili 7,7 posto i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 79,9 postou ukupnoj pasivi.

Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 517,8 miliona KM ili 5,9 postoi iznose 9,3 milijarde KM.Uzeti krediti iznose 797,2 miliona KM, sa  učešćem od 3,4 posto u ukupnoj pasivi i smanjeni su za 65,8 miliona KM ili 7,6 posto u odnosu na kraj 2018. godine.

Posmatrajući osnovne pokazatelje likvidnosti, kvalitativne i kvantitativne zahtjeve, kao i druge faktore koji utiču na poziciju likvidnosti banaka, može se zaključiti da je likvidnost bankarskog sektora u FBiH sa 30.09.2019. godine zadovoljavajuća, ističu iz Agencije za bankarstvo FBiH.

U FBiH na dan 30.09.2019. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, sa 539 organizacionih dijelova, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.745 osoba.

Na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH na kraju trećeg kvartala 2019. godine iskazan je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 16 miliona KM, što je neznatno manje u odnosu na isti period 2018. godine, kada je iznosio 16,2 miliona KM.

U FBiH sa 30.09.2019. godine, dozvolu za rad Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) imalo je  14 MKO koje čine mikrokreditni sektor u FBiH, od toga 11 MKF (neprofitne organizacije) i tri MKD (profitne organizacije), od kojih jedno MKD koje je dozvolu dobilo u trećem kvartalu 2019. godine još uvijek nije počelo sa radom.

Na nivou lizing sektora u FBiH u periodu 01.01.-30.09.2019. godine iskazana je neto dobit u iznosu od 1,5 miliona KM, koja je u odnosu na isti period prethodne poslovne godine smanjena za iznos od 1,9 miliona KM ili 56,1 posto, što je rezultat povećanih kamatnih rashoda, uslijed porasta kreditnog zaduženja lizing društava i porasta troškova rezervi za gubitke u posmatranom periodu.

Lizing sistem u FBiH sa 30.09.2019. godine činilo je  pet lizing društva (lizing sektor) i jedna komercijalna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga. U lizing sektoru FBiH je sa 30.09.2019. godine bilo zaposleno ukupno 127 osoba.