Back

Podnošenje poreznih prijava za 2020. godinu

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave:

 • Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2020. godinu – Obrazac GPD-1051 do 31. marta 2021. godine,
 • Prijavu poreza na dobit za 2020. godinu do 31. marta 2021. godine,
 • Godišnju prijavu poreza na imovinu za 2021. godinu, po kantonalnim propisima do 31.01.2021. godine, a za Tuzlanski kanton do 28.02.2021. godine,
 • Prijave komunalne, kantonalne i općinske takse, u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno.

Godišnja prijava poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051 za 2020. godinu. Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice – rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario:

 • dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu,
 • dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca,
 • dohodak direktno iz inostranstva,
 • dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu,
 • dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

  Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti:

 • zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom periodu nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uslovom da je poslodavac, odnosno lice koje ima obaveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom periodu obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023),
 • porezni obveznici koji su u poreznom periodu ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to:
 • dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250,00 KM,
 • dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna taksa,
 • dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava,
 • dohodak od nagradnih igara i igara na sreću,
 • dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog  osiguranja (životnog, penzionog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak),
 • porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sportisti, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi.

  Prilozi uz Godišnju prijavu poreza na dohodak

  Porezni obveznici – rezidenti Federacije BiH koji Poreznoj upravi podnose Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), dužni su uz prijavu priložiti slijedeće:

 • Za dohodak od nesamostalne djelatnosti:

– fotokopiju Godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima – Obrazac GIP-1022, koji je poslodavac/isplatilac dužan dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH, prema svom sjedištu, i svakom zaposleniku do 28.02.2021. godine;

 

 1. Za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sličnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva:

– Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053), Popisnu listu dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043), ugovore i dokumentaciju o otuđenju djelatnosti, dokumentaciju o udjelu o zajedničkom dohotku,

– Godišnju prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052) nosilac zajedničke djelatnosti obavezan je podnijeti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 28.02.2021. godine;

 1. Za dohodak od samostalnih djelatnosti slobodnih zanimanja (novinara, umjetnika i sportista) i drugih samostalnih djelatnosti (djelatnost članova skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, stečajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu); povremene samostalne djelatnosti (kao što su djelatnosti naučnika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost):
 2. Godišnji izvještaj isplatioca dohotka o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu po odbitku (pregled sa podacima o obračunatim i isplaćenim naknadama po osnovu drugih samostalnih djelatnosti obavljenih po osnovu ugovora o djelu, ugovora o autorskim honorarima i dr.) koji je isplatilac oporezivih prihoda fizičkim licima dužan dostaviti do 28.02.2021. godine;
 3. Za dohodak od imovine – iznajmljivanja imovine (pokretne i nepokretne), osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa:
 4. Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine – Obrazac PRIM-1054,
 5. ugovor o iznajmljivanju (u slučaju da se obveznik opredijelio za rashode u paušalnom iznosu);
 6. Za dohodak od imovinskih prava – vremenski ograničenog ustupanja prava (autorska prava i prava industrijskog vlasništva):
 7. ugovor o vremenski ograničenom ustupanju imovinskih prava;
 8. Za dohodak ostvaren u inostranstvu:
 9. dokaz o ostvarenom dohotku (u ovisnosti od vrste dohotka od: nesamostalne djelatnosti, samostalne, drugih samostalnih djelatnosti i dr.),
 10. dokaz o plaćenom porezu u inostranstvu u slučaju primjene odredbi ratificiranih međunarodnih ugovora ili sporazuma (konvencija) o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;

  Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu troškova zdravstvenih usluga:

 11. originalnu dokumentaciju ovlaštenih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili člana njegove porodice;
 12. potvrdu o participaciji,
 13. dokaz o plaćanju troškova,
 14. kopiju recepta za lijekove registrovane na području Federacije i račune apoteka kao dokaz da je lijek plaćen,
 15. dokaz o stepenu invalidnosti kod nabavke ortopedskih pomagala (što uključuje i članove uže porodice koje porezni obveznik izdržava),
 16. izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija;

  Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit:

 17. fotokopiju ugovora o stambenom kreditu;
 18. original potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava. Potvrda/listing treba da sadrži i broj ugovora o stambenom kreditu;
 19. dokaz da obveznik i njegov bračni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje – uvjerenje od nadležnog suda i/ili općine;
 20. fotokopiju ugovora o kupoprodaji ili gradnji stambene jedinice kao dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita riješili ili počeli rješavati stambeno pitanje (kupili odgovarajuću stambenu jedinicu, odnosno sklopili ugovor o kupovini ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupili plac i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.); odnosno fotokopije računa o kupovini placa i/ili materijala za gradnju stambene jedinice (u slučaju individualne izgradnje) sa dokazima o izvršenom plaćanju istih;U smislu odredbi Zakona o porezu na dohodak, odgovarajućom stambenom jedinicom smatra se stambeni prostor veličine do 120 m²;
 21. potpisanu izjavu poreznog obveznika da on i članovi uže porodice koji zajedno s njim rješavaju svoje stambeno pitanje nisu vlasnici ili suvlasnici nekretnina za stanovanje i da ovim kreditom prvi put rješavaju stambeno pitanje (Izjava se može preuzeti u nadležnoj poreznoj ispostavi ili putem sljedećeg linka na web stranici Porezne uprave: http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/c54b6-2.stav_-_fmf.pdf);
 22. izvod računa banke kao dokaz da sredstva odobrenog stambenog kredita do dana podnošenja godišnje porezne prijave nisu utrošena za druge svrhe u slučaju da u toku poreznog perioda za koji se podnosi godišnja porezna prijava porezni obveznik nije sredstva kredita namijenjena za rješavanje svog stambenog pitanja angažovao odnosno namjenski utrošio, uz obavezu da dokaze o namjenskom utrošku tih sredstava naknadno dostavi Poreznoj upravi, i to najkasnije do kraja tekuće godine;
 23. Napomena: navedenu dokumentaciju za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit podnose porezni obveznici koji prvi put ulaze u pravo, a svake naredne godine potrebno je priložiti samo original potvrdu ili listing banke o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava.

Mjesto podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051)

Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta fizičkog lica, osim u slučajevima kada je obveznik:

 1. ostvario samo dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtu – Obrazac GPD-1051 se predaje prema mjestu registracije samostalne djelatnosti, i
 2. fizičko lice rezident Federacije BiH koje ima prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko distrikta, a koje ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavca koji ima sjedište na području Federacije BiH – predaje se nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu sjedišta poslodavca.

Obrazac GPD-1051 možete preuzeti ovdje:

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/a9d63-94b8a-obrazac_gpd_1051_ver1__bos_web2.pdf

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/c3e44-b1438-obrazac_gpd_1051_ver1_hrv_web1.pdf

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/a3787-a9ecd-obrazac_gpd_1051_ver1_srp_web1.pdf

 

Rješenje o povratu poreza na dohodak

Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a Ministarstvo finansija kantona na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika vrši povrat iznosa utvrđenog ovim rješenjem, na tekući račun obveznika poreza, u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave.

Za nepodnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 do 3.000,00 KM.

 

 1. Prijave poreza na dobit za 2020. godinu

  Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju  propisanu zakonom elektronskim putem podnose: privredna društva i druga pravna lica – rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica, pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidovanje), i to:

 2. Obrazac PP-801 – Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica, rezidenti Federacije, koji privrednu djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta ili na inozemnom tržištu radi ostvarivanja dobiti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica.

   

  Prilozi:

 3. Porezni bilans (Obrazac PB-800)
 4. Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG 809),
 5. Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 6. Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 7. Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
 8. Plan investiranja (Obrazac PI-808)
 9. Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
 10. Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814)
 11. Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806),
 12. Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807)
 13. Godišnja prijava za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena (Obrazac TP-900)
 14. Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama između povezanih lica (Obrazac TP-902)
 15. Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama multinacionalnog pravnog lica (Obrazac CCB – 901)
 16. Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805);

 

 • Obrazac PP-802 – Prijavu poreza na dobit podnose podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH prema ispostavi za koju Porezna uprava odredi da je glavna

   

  Prilozi:    

 • Porezni bilans (Obrazac PB-800)
 • Bilans uspjeha
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808)
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

   

 • Obrazac PP-803 – Prijavu poreza na dobit podnose poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica prema ispostavi koju odredi Porezna uprava Federacije BiH

   

      Prilozi:

 • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B)
 • Bilans uspjeha
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808)
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 

 • Obrazac PP-804 – Prijavu poreza na dobit podnose pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, osim prihoda iz registrovane djelatnosti po posebnim uslovima, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica

   

  Prilozi:

 • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B)
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808)
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 

 • Obrazac PP- 805 – Prijavu poreza na dobit podnosi matično privredno društvo koje ima odobreno konsolidovanje nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu matičnog društva

   

      Prilozi:

 • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B)
 • Obrazac PP-801 – Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica
 • Rješenje o konsolidaciji

Ako ne podnese propisane porezne prijave poreza na dobit, porezni obveznik će biti kažnjen za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Napominjemo, od 01.01.2021. godine svi porezni obveznici, koji su obavezni da podnesu porezne prijave propisane Zakonom o porezu na dobit, iste su dužni podnijeti Poreznoj upravi Federacije BiH isključivo elektronskim putem.

Porezni obveznici koji su registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a, prijavu poreza na dobit od 01.01.2021. godine moći će podnijeti elektronski s već postojećim pristupom E-uslugama, bez bilo kakvih dodatnih kontakata s Poreznom upravom.

Porezni obveznici koji nisu registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a i koji nemaju važeći certifikat za pristup informacionom sistemu Porezne uprave, trebaju se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave za registraciju i podnijeti uredno popunjenu i potpisanu:

 1. Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/IZJAVA_Inter.pdf) i
 2. Prijavu koja sadrži podatke o osobama ovlaštenim za korištenje usluge Internet pristupa sistemu Porezne upraveFBiH(http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Porezni_obveznik_-Obveznik_uplate_doprinosa_Int.pdf).

Uputstvo za korištenje E-usluga nPIS-a nalazi se na web stranici Porezne uprave:

http://www.pufbih.ba, u dijelu: “E-USLUGE/SERVISI”, (link: http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7).

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti putem:

 • e-maila: puinfo@fpu.gov.ba;
 • telefona koje možete pronaći na web stranici Porezne uprave Federacije BiH udijelu kontakti (link  http://www.pufbih.ba/v1/kontakti),
 • za tehničku podršku u vezi preuzimanja certifikata na mail podrska@fpu.gov.ba

Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa, preporučujemo poreznim obveznicima da dokumentaciju za registraciju korištenja E-usluga dostave putem pošte na adrese nadležnih organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH.

Porezni obveznik koji ne podnese porezne prijave izlaže se riziku da Porezna uprava Federacije BiH podnese prijavu u ime poreznog obveznika za što je propisana novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM.

 Izvor: Porezna uprava Federacije BiH