Back

Program malih grantova Komisije za demokratiju

To se može postići medijskim pomacima, javnim kampanjama zagovaranja, radionicama i drugim projektima. Organizacije civilnog društva koje se finansiraju iz donacija mogu se fokusirati na osnaživanje mladih – promoviranje učešća mladih u ekonomiji, politici, vladi i društvu. To može uključivati ​​zapošljavanje mladih (neformalno obrazovanje o tržišnoj ekonomiji, preduzetništvu, tehnikama traženja posla, umrežavanju, itd.) i aktivizmu mladih (efikasno uključivanje u akcije javnog zagovaranja radi zaštite životne sredine, suzbijanje korupcije itd., kao i razvoj omladinskog liderstva, komunikacijskih i pregovaračkih vještina). Pored toga, organizacije se mogu baviti promocijom euroatlantskih integracija i ljudskih prava, uključujući projekte fokusirane na LGBT pitanja, rodnu ravnopravnost i podršku osobama sa invaliditetom i manjinama.

Projekti se trebaju baviti jednom od sljedećih tema:

zapošljavanje mladih,

euroatlantske integracije,

ljudska prava, uključujući osobe sa invaliditetom i LGBT zajednicu.

Budžet jednog prijedloga projekta za Democracy Commission Small Grants Program ne smije biti veći od 50.000 dolara, a planirane programske aktivnosti bi se trebale održati između maja/svibnja i juna/lipnja 2020. godine i aprila/travnja – maja/svibnja 2021. godine. Imajte na umu da se ne može garantovati precizan vremenski okvir u kojem će novac dobiti. Organizacije bi trebale osmisliti projekte koji se mogu realizirati ako se novac primi nakon maja/svibnja i juna/lipnja 2020. godine.

Ko može aplicirati: Neprofitne organizacije (uključujući think-tanks, organizacije civilnog društva), obrazovne institucije i nezavisni mediji koji se ustanovljeni i pravno registrirani u Bosni i Hercegovini imaju pravo prijaviti se.

Američke ili druge države koje su donatori organizacijama, kao i pojedinci, ne ispunjavaju uslove za grant sredstva u okviru ovog programa. Grantovi se uglavnom dodjeljuju samo organizacijama.

Sve detalje o grantu te načinu apliciranja pogledajte na ovom LINKU.