Back

Mentoring za mikro, mala i srednja preduzeća

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u skladu sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske 2016. – 2020. godina i Programom rada sa finansijskim planom Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća za 2018. godinu, a u okviru projekta „Uspostavlјanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu (faza 2)“, raspisala je  Javni poziv  za  provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća.

Usluga mentoringa je namijenjena mikro, malim i srednjim preduzećima u cilјu pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih preduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizovani  set usluga (SSU) za mikro, mala  i srednja preduzeća u 2018. godini realizuje se preko lokalnih razvojnih agencija (LRA) i jedinica lokalnih  samouprava (JLS), koje imaju svoje sertifikovane mentore. 

Zainteresovani kandidati  prijavu mogu podnijeti u dvije kategorije:  

Novoosnovana mala i srednja preduzeća – ne starija od 3 godine od dana objavlјivanja Javnog poziva;

Mala i srednja preduzeća – starija od 3 godine.

Pravo učešća na javnom pozivu za pružanje mentoringa imaju, Mikro, mala i srednja preduzeća koja ispunjavaju slјedeće uslove:

Registrovana su na teritoriji Republike Srpske;

Imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

Ne obavlјaju djelatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Poziv je otvoren do 1.juna do 24.00 sata a više informacija možete pogledati OVDJE.

Upustvo za prijavu preuzmite na ovom LINKU: