Back

Kontrolom proizvodnosti do većih prinosa i prihoda!

 Na radionici su predstavljeni novi standardi i dobre prakse u govedarstvu koje mogu osigurati veće prinose i prihode. Među predavačima su bili eksperti iz ove oblasti prof. dr. Vesna Gartner, dr. sc. Drago Solić, prof. dr. Muhamed Brka i dr. Midhat Glavić.

„Sa nama su danas eksperti iz Hrvatske poljoprivredne agencije, te poljoprivrednih fakulteta iz Osijeka i Sarajeva. O ovom pitanju govore ljudi iz prakse koji na primjerima vlastitog rada pokazuju da drugačiji pristup može dati bolje rezultate“, kazao je Sabahudin Tahmaz, stručni savjetnik za govedarstvo iz Federalnog zavoda za poljoprivredu.

„Nakon što je uspostavljena moderna laboratorija za analizu mlijeka u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo 2008. godine počeli smo sa kontrolom mlijeka na farmi KJP "Poljoprivredno Dobro Butmir" kao pilot projekat. Od 2012. godine  kontrole mlijeka po svakoj kravi pojedinačno počinjemo vršiti na pet farmi, da bi se taj broj u 2016 godini povećao na 16 farmi. Analiza se radi na sedam parametara – mast, protein, laktoza, suha tvar, bezmasna suha tvar, ukupan broj somatskih ćelija i sadržaj uree. Sve metode ispitivanja su akreditovane. Između više metoda kontrole, izabrana je AT9 kontrola, koja obuhvata kontrolisanje namuženog mlijeka svakih devet nedelja i to kontrola pri jutarnjoj i večernjoj muži. Radi se o kontroli koja je predviđena regulativom Međunarodnog komiteta za evidenciju životinja“, dodao je Tahmaz.

„U procesu o kojem govorimo, analiza se radi po svakoj kravi. U prošloj godini smo uradili preko 10,000 analiza mlijeka na 16 farmi. Zbog malog broja osoblja smo ograničeni, i ne možemo sve da pokrijemo, te je rješenje uspostava uzgojno-selekcijske službe koja će u početku raditi te poslove, a u budućnosti, kao u zemljama Evropske unije, ove aktivnosti se prepuštaju udruženjima proizvođača koja se formiraju kad se steknu uslovi“, napominje Tahmaz.

U Federaciji Bosne i Hercegovine u proces kontrole proizvodnosti uključeno je 16 farmi, a važeće zakonodavstvo ovu vrstu kontrole postavlja i kao obavezu. Kontrolom proizvodnosti po grlu utvđuje se i genetski potencijal koji se dobrim praksama u uzgojno selekcijom radu može penositi generacijama. Kroz radionice ove vrste i širenje svijesti farmera o pozitivnim efektima, očekuje se da će kontrola proizvodnosti u govedarstvu postati nezaobilazna aktivnost pri uzgojno selekcijskom radu, što će rezultirati većim prihodima za proizvođače.