Back

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima

Sukladno Zakonu o organizaciji organa uprave, Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima i Ustavu Federacije BiH, kojim je utvrđeno kako je reguliranje područja iz oblasti obrta u isključivoj nadležnosti Federacije, a Zakonom o Federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave je propisano da Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta između ostalih vrši i upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije, koji se odnose i na oblast obrtništva, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta obavještava javnost o sljedećem:

  • Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, objavljen je u „Službenim novinama Federcije BiH br:75/21, stupio je na snagu i počeo da se primjenjuje dana 30. 9. 2021. godine;
  • Svi nadležni općinski organi na području Federacije su ovlašteni u skladu sa članom 12. Zakona, da u svome radu primjenjuju Zakon;
  • Ovim Zakonom Ministarstvo, kao federalni organ, nije delegiralo nadležnost Kantonalnim organima uprave da donesu propise iz predmetne oblasti, zbog čega nema potrebe niti su ovlašteni da donose kantonalne/županijske zakone;
  • Član 123. stav 3. Zakona, kojim je propisano izdavanje rješenja kroz Obrtni registar, će se početi primjenjivati u roku od 6 (šest) mjeseci računajući od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (član 88. stav 2) o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni, zbog čega nije potrebno da nadležni općinski organi izdata rješenja o odobrenju obrtničke djelatnosti šalju pismenim putem ovom Ministarstvu, dok se ne uspostavi funkcija Obrtnog registra.