Back

Broj kompanija i zaposlenih u porastu, smanjen gubitak

Direktor Finansijsko-informatičke agencije (FIA) Esad Mahmutović je izjavio da pokazatelji do kojih su došli obradom podataka iz finansijskih izvještaja ukazuju da je u Federaciji BiH prisutan trend rasta u protekle tri godine (2015.-2017.) i to broja kompanija, vrijednosti ukupne imovine, vrijednosti prihoda, prihoda od izvoza, broja zaposlenih, broja kompanija sa ostvarenom dobiti, kao i ukupne ostvarene dobiti.

Mahmutović je danas na pres-konferenciji u Sarajevu dodao da se smanjuje broj kompanija sa gubitkom, kao i ukupni iznos gubitka u kompanijama u FBiH u protekle tri godine.  

Prema podacima FIA-e , finansijske izvještaje za 2017. godinu predala su 22.343 privredna društva, 8.496 udruženja građana, 35 banaka, 1.593 budžetske organizacije, 12 fondova i 17 osiguravajućih kuća. Mahmutović je kazao da, prema podacima do kojih je došla FIA, 26.822 obveznika predaje finansijskih izvještaja, nisu predala finansijski izvještaj za 2017. godinu.

Mahmutović je predstavio i pokazatelje po kantonima prema kojima je najveći broj kompanija registriran na području Kantona Sarajevo, 7.350, a Sarajevski kanton prednjači i prema broju zaposlenih, 105.762.

Kada je riječ o privrednim granama, najviše kompanija je registrovano u oblasti trgovine na veliko i malo, a ova privredna grana zajedno sa prerađivačkom industrijom zapošljava gotovo  50 posto ukupno zaposlenih u FBiH.  Više od 65 posto prihoda od izvoza ostvari prerađivačka industrija, dok najveću dobit ostvaruju kompanije iz oblasti trgovine na veliko i malo.  

Prema pokazateljima FIA, kako je naveo Mahmutović, u 2016. godini bilo je 1.306 kompanija sa blokiranim računima, u  2017. godini 109, a u 2018. još niko nije blokiran.

Jedan od ključnih razloga uspostave i vođenja Registra finansijskih izvještaja, po njegovim riječima, jeste stvaranje uslova za korištenje podataka u svrhu generisanja poslovnih informacija.

U prvoj seriji finansijskog poslovanja predstavljeni su osnovni trendovi finansijskog poslovanja kompanija na nivou FBiH, kako za velike, tako za male i srednje kompanije. Korištenjem iste metodologije u drugoj i trećoj seriji analizirali su trendove finansijskog poslovanja, kao zbirne iskaze, odnosno napravili  "top-liste" kompanija po kantonima, tj. područjima djelatnosti, kao zasebnim kategorijama. Upotrebljivost tog pregleda poslovanja dodatno je unapređena sa skraćenim agregatnim bilansom stanja i uspjeha za sve kategorije privrednih subjekata u FBiH. Naposlijetku, u posljednjoj seriji za sve kategorije, predstavili su trendove vrijednosti karakterističnih pokazatelja racio finansijske analize, kojima se nastoji predstaviti kvaliteta poslovanja kompanija u Federaciji BiH.

Finalni cilj i ishodište strateškog opredjeljenja FIA-e, kroz prerastanje u agenciju za poslovne registre, sa jedne strane, ali i obaveza koju će Bosna i Hercegovina preuzeti u postupku pridruživanja EU, sa druge, trebao bi biti povezivanje poslovnih registara FIA-e sa sistemom Evropskog poslovnog registra.