Back

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za programe u 2018. godini

  • Preuzimite javni poziv ovdje: LINK

 

Aplikacione obrazce možete preuzeti:

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom  „Javni poziv 2018. – finansiranje/sufinansiranje programa– NE OTVARATI“

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.