Back

Poticaj projektima promocije obrtništva

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo danas objavilo JAVNI POZIV za dostavljanje prijava  po osnovu Programa: ”Poticaj projektima promocije obrtništva”.

Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave obavještenja o ovom Javnom pozivu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". Prijave primljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.  

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, sa naznakom "Ne otvarati – po Javnom pozivu za Program: ”Poticaj projektima promocije obrtništva”

Na poleđini koverte obavezno je navesti sljedeće: puni naziv podnosioca prijave,  adresa i kontakt telefon, te ovjeriti pečatom..

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti  na linku ispod:

https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-dostavljanje-prijava-po-osnovu-programa-poticaj-projektima