Back

Javni poziv: JAČANJE KONKURENTNOSTI 2021.

 

I          PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava
tekućeg transfera za Projekat „Jačanje konkurentnosti MSP-a“ za 2021.godinu (u
daljnjem tekstu: Javni konkurs) je prikupljanje prijava za odabir korisnika poticajnih
grant sredstava za realizaciju njihovih projekata u cilju jačanje
konkurentnosti MSP-a.


 

II     KATEGORIJE KORISNIKA
SREDSTAVA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju subjekti male privrede definisani po
Zakonu o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH („Službene novine
Federacije BiH“ br.19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima
(„Službene novine Federacije BiH“ br. 35/09 i 42/11), koji imaju sjedište na
području Federacije BiH, registrovani najkasnije do 31.12.2019. godine, koji su
u sistemu PDV-a, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2019. godini, imaju
najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme, te koji neće smanjivati
zaposlenost tokom realizacije projekta i koji će poštivati ekološke i socijalne
standarde u skladu sa metodologijom Svjetske banke i domaćim zakonodavstvom
koje reguliše oblast okolišnih i socijalnih pitanja i čija je osnovna
djelatnost (ili djelatnost poslovnih jedinica ukoliko subjekt aplicira sa
poslovnom jedinicom) iz „područja C –
Prerađivačka industrija“
Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010
– KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH", broj 47/10) osim onih djelatnosti koje su navedene u narednoj tabeli.


 

Tabela:
Šifre djelatnosti koje nemaju pravo
učešća
iz područja C – prerađivačka industrija

Grana

Razred

Opis
djelatnosti

C11

11.01

Destiliranje,
pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića

11.03

Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina

11.04

Proizvodnja ostalih
nedestiliranih fermentiranih pića

11.06

Proizvodnja slada

C12


 

Proizvodnja duhanskih
proizvoda

C13

13.1

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

13.2

Tkanje tekstila

C15

15.11

Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna

C16

16.1

Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija
drveta

C17

17.1

Proizvodnja celuloze, papira i kartona

C18


 

Štampanje i umnožavanje
snimljenih zapisa

C19


 

Proizvodnja koksa i
rafiniranih naftnih proizvoda

C20


 

Proizvodnja hemikalija i
hemijskih proizvoda

C21


 

Proizvodnja
osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

C23

23.5

Proizvodnja cementa, vapna i gipsa

23.6

Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

C24


 

Proizvodnja baznih metala

C25

25.4

Proizvodnja oružja i streljiva

C30

30.3

Proizvodnja aviona i svemirskih letjelica
te srodnih prevoznih sredstava i opreme

30.4

Proizvodnja vojnih borbenih vozila

C33


 

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Korisnici
poticajnih grant sredstava Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i
obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u 2019. godini nemaju pravo učešća po
ovom projektu u 2021. godini izuzev korisnika sredstava po Projektu „Poticaj
novoosnovanim subjektima male privrede“.


 

III     KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za raspodjelu sredstava su: kvalitet projekta, stepen
sufinansiranja; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj grupi; ravnomjerniji
regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane
Ministarstva u zadnjih pet (5) godina; vrsta djelatnosti sa aspekta stepena
finalizacije proizvoda; povećanje zaposlenosti; integracija inovacija u
poslovanje MSP-a; digitalna transformacija u cilju povećanja otpornosti na
COVID-19 situaciju.


 

IV    SADRŽAJ
PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM KONKURSU

Podnosioci prijava pripremaju prijedloge projekata u skladu sa Smjernicama
za podnosioce prijava koje su dostupne na internet stranici Ministarstva (
www.fmrpo.gov.ba).


 

V      NAČIN
PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave se dostavljaju preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na
adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,

dr. Ante Starčevića b.b. (Hotel „ERO“), 88000 Mostar

sa
naznakom:

Ne otvarati – po Javnom konkursu za Projekat

„Jačanje konkurentnosti MSP-a“ za 2021. godinu

Na poleđini koverte obavezno navesti:

         naziv podnosioca prijave;

         adresu i kontakt telefon:

         ovjeriti pečatom podnosioca
prijave

Prijave se dostavljaju do 20.04.2021.
godine (utorak),
odnosno prihvataju se prijave koje imaju poštanski pečat
najkasnije sa navedenim datumom.

Neblagovremene prijave, prijave koje nemaju sve potrebne elemente kao i
prijave koje ne ispunjavaju uslove Javnog konkursa bit će odbačene.

U postupku Javnog konkursa Ministarstvo ne snosi nikakve troškove
sudionicima na konkursu te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi
Javni konkurs.

Prispjela dokumentacija se neće vraćati.


 

VI     EVALUACIJA I
ODABIR PROJEKATA

Evaluacija i odabir projekata će se vršiti u skladu sa kriterijima i
procedurom utvrđenim Smjernicama za podnosioce prijava.

Nakon obrade prispjelih prijava Ministarstvo će objaviti rezultate Javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici
Ministarstva.

Podnosioci prijava mogu uložiti prigovor u roku od osam (8) dana od dana objave
rezultata u „Službenim novinama Federacije BiH", radi provjere činjenica i
objektivnosti ocjene prijave.


 

VII    DODATNE
INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Sve dodatne informacije vezane za Javni konkurs mogu se dobiti isključivo
putem elektronske pošte, najkasnije sedam (7) dana prije isteka roka za
podnošenje prijava na e-mail adresu: grant@fmrpo.gov.ba

Svi odgovori na pitanja koji mogu biti relevantni i za ostale podnosioce
prijava biti će objavljeni na internet stranici Ministarstva