Back

Mjere Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske, odnosno Republički štab za vanredne
situacije, preduzeli su određene mjere u cilju ublažavanja štetnih posljedica
korona virusa na privredu RS, s akcentom na one djelatnosti koje su direktno
pogođene odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije.

S tim u vezi, Vlada Republike Srpske i Republički štab za vanredne situacije su
donijeli:

• Uredbu sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske;

• Uredbu sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih
posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV2;

• Odluku o hitnoj isplati povrata poreza i doprinosa za povećanje plata u 2019.
godini;

• Odluku o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinosa za mart 2020. godine
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 32/20, objavljena 6. 4.2020.
godine, a stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja), a koje će biti
izmirene iz sredstava Fonda solidarnosti za posebne namjene za saniranje
posljedica virusa korona. Navedene obaveze se odnose na plate radnika
zaposlenih kod poslodavaca (pravnih lica i preduzetnika) koji su prestali s
poslovanjem usljed proglašenja mjera na sprečavanju širenju virusa korona, a
koji su radnicima isplatili platu nakon oporezivanja (neto platu) za mart 2020.
godine i obaveze po osnovu doprinosa lica koja ostvaruju dohodak od samostalne
djelatnosti koji su usljed proglašenja mjera na sprečavanju širenja virusa
korona prestali sa poslovanjem, odnosno kojima je zabranjen rad.

• Odluku o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza (Službeni glasnik
Republike Srpske, broj: 28/20, objavljena 27.3.2020. godine, a stupila na snagu
narednog dana od dana objavljivanja), za privredne subjekte (pravna i fizička
lica) koji usljed mjera na sprečavanju širenja virusa korona imaju poteškoće u
poslovanju (o čemu privredni subjekti podnose Poreskoj upravi pismenu izjavu),
kojom su:

– Obaveze po osnovu poreza na dobit, naknade za unapređenje opštekorisnih
funkcija šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019.
godinu, koje dospijevaju za plaćanje do 31.3.2020. godine, privremeno odgođene
do 30.6.2020. godine.

– Obaveze po osnovu poreza na dohodak po godišnjoj poreskoj prijavi za porez na
dohodak za 2019. godinu, koja dospijeva za plaćanje 31.3.2020. godine,
privremeno odgođene do 30.6.2020. godine.

• Odluku o tromjesečnom moratorijumu na otplatu glavnice i kamate uz produženje
roka otplate za tri mjeseca (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 28/20,
objavljena 27.3.2020. godine, a stupila na snagu narednog dana od dana
objavljivanja), pravnim licima i preduzetnicima, kojima su sredstva plasirana
putem finansijskih posrednika ili direktno iz fondova kojim upravlja
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banjaluka, koji upute zahtjev
direktno ili putem finansijskog posrednika Investiciono-razvojoj banci
Republike Srpske a.d. Banjaluka.

• Odluku o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih
posljedica uzrokovanim virusnim oboljenjem COVID-19 (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj:27/20, objavljena 24.3.2020. godine, a stupila na snagu
narednog dana od dana objavljivanja).

Zaključci:

• Zaključak o radu carinskih službi, kojim se traži od Uprave za indirektno
oporezivanje BiH da organizuje rad carinskih službi od 00 do 24 časa, u cilju
nesmetanog protoka robe.

• Zaključak o neobračunavanju zateznih kamata, kojim se preporučuje Mješovitom
holdingu “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće AD Trebinje i
svim davaocima komunalnih usluga i telekomunikacionih usluga u Republici
Srpskoj, uključujući i IPTV, da prilikom ispostavljanja računa za izvršene
usluge za mart, april i maj 2020. godine ne obračunavaju zatezne kamate.

Više o navedenim
mjerama i zaključcima možete se informisati na zvaničnoj web stranici Vlade RS https://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/Pages/default.aspx.


 Izvor: rais.rs.ba