Back

Uključiti žene u procese promijena

Sastanku organizovanom na inicijativu predsjednice Udruženja poslovnih žena u BiH Aide Zubčević prisustvovali su i predstavnice Ambasade Republike Francuske u BiH, predvođene  atašeom za saradnju gospođom Cetrina Palpant i direktorica i pomoćnica direktorice Gender Centra Federacije BiH, Ana Vuković i Vikica Šunjić.

Ovom prilikom razmijenjene su informacije o aktuelnim projektima koje provode Gender Centar FBiH i Udruženje poslovnih žena u BiH te mogućnostima da ih ambasada Francuske podrži. 

Istaknuto je kako je saradnja GCFBiH i UPŽ u BiH na visokom nivou te da se u mnogim projektima ali i razvoju strategija i planova interesi i ciljevi u potpunosti podudaraju. 

G-đu Paplant je interesovalo koje su prepreke na koje u tim aktivnostima nailaze i na na koj ih način prevazilaze, te da li Francuska ambasada može pomoći.

Istaknuto je da su najveće prepreke u komplikovanom administrativnom uređenju u BiH pa tako mnoge lokalne zajednice nemaju gender strategiju a neke lokalne zajednice nemaju ni Komisiju za jednakopravnost spolova.

Naglašeno je i to da i pored pozitivnih procesa za ostvarivanje rodne ravnopravnosti  koji se trenutno dešavaju, politički rizici u izbornoj godini predstavljaju realnu prijetnju da ih uspore ali da svakako GCFBiH i UPŽ uBiH će u skladu sa svojim mandatom nastaviti raditi na promjenama koje su nužne u ovim oblastima.

Uključivanje međunarodnih aktera u ova pitanja od velikog su značaja, a kao pozitivan primjer, g-đa Zubčević navela je bivšu ambasadoricu Farncuske u BiH Claire Bodonyi koja je mnogo toga učinila na promociji poduzetnica i žena uopšte tokom svog mandata. G-đa Zubčević je izrazila nadu da će i sadašnji ambasador  Guillaume Rousson nastaviti s podrškom. 

I gospođa Vuković je naglasila kako u kapacitetima koje Gender Centar ima postoje brojne mogućnosti za saradnju te predložila da se ambasada uključi u projekat koji provodi Fondacija CURE a tiče se rodno diskriminirajućih sadržaja u udžbenicima koji se koriste u obrazovanju u BiH.

G-đa Paplant je naglasila kako podrška Francuske ambasade neće izostati te da će svakako saradnja biti nastavljena.