Back

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je objavilo Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata – obrta za 2021. godinu. 

Zahtjevi – prijave se podnose u zatvorenoj koverti preporučeno direktno na protokol Kantona Sarajevo, na adresu: Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1,sa naznakom (Javni poziv – podsticajna sredstva za tradicionalne i stare zanate – obrte). Na poleđini koverte obavezno se navodi naziv podnosioca prijave, adresa i kontakt telefon, te se ovjerava pečatom. 


Rok za dostavljanje zahtjeva – prijava po ovom Javnom pozivu je 30 dana od dana objave Obavještenja o  Javnom pozivu u dnevnom listu ”Dnevni avaz”


Javni poziv sa pratećim obrazcem, dostupan je na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, na linku: