Back

Za odobravanje podsticajnih sredstava

Na osnovu Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini na području Grada Zenica broj: 01-45-3663/21 od 22.02.2021. godine, Grad Zenica, putem Službe za privredu i upravljanje razvojem, raspisuje:

JAVNI POZIV

 za podnošenje zahtjeva za odobravanje podsticajnih sredstava za certificiranje organske proizvodnje

 

I.                    PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava za poljoprivredne proizvođače s područja Grada Zenice, koji su u postupku certificiranja organske poljoprivredne proizvodnje.

 

II.                  NAMJENA I IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Podsticajna sredstva su namjenjena  za certificiranje organske proizvodnje na području Grada Zenice  poljoprivredni proizvođačima  koji su pokrenuli proces certifikacije kod ovlaštene certifikacijske kuće. Iznos podsticaja je 500,00 KM po korisniku. Podsticaj za certificiranje organske proizvodnje će biti isplaćen svake godine i to za period od  4 godine.

Ukupan iznos javnog poziva iznosi 500,00 KM.

 

III.                PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće za odobravanje podsticajnih sredstava za certificiranje imaju poljoprivredni proizvođači s područja Grada Zenice:

·         Koji su prijavili proizvodnju  u RPG i RK u 2021. godini za koju su pokrenuli proces certifikacije

·         Koji  će održavati certificiranu organsku proizvodnju najmanje 4 godine.

 

 

IV.                POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za podsticaj podnosioci trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Potvrdu od ovlaštene certifikacijske kuće o pokrenutom certifikacijskom postupku
  •  Kopiju potvrde o otvorenom bankovnom računu
  • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim dospjelim poreskim obavezama (koji imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost) ne stariju od 30 dana od dana predaje zahtjeva.

V.                    PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija za kontrolu kandidata prijavljenih za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji u 2021. godini . Komisija će izvršiti odabir korisnika na osnovu prispjelih prijava i provjerene dokumentacije. Grad Zenica će sa odabranim kandidatima zaključiti ugovor o dodjeli podsticajnih sredstava kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

VI.                 NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Obrasci zahtjeva za prijavu na Javni poziv se mogu preuzeti na info pultu Grada Zenica. Zahtjev sa obaveznom dokumentacijomu se dostavlja u zatvorenoj koverti   na protokol Grada Zenica sa naznakom                           „ Javni poziv za odobravanje podsticajnih sredstava za certificiranje organske proizvodnje“. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva  na  web stranici Grada. Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti u Službi za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenica, na broj telefona 032/447-706 i  032/447-708, svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati.

Zahtjev za podsticaj za certificiranje organske proizvodnje 

Izvor: https://www.zenica.ba/